ควรใส่ใจว่าเราคิดถึงใครหรือใครคิดถึงเรา มากกว่ากัน ?

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+2 votes
answered Dec 13, 2015 by Pa-Mok (913,500 points)

การกระทำทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกัน

ซึ่งขึ้นอยู่กับ .... ความสัมพันธ์ ฯ.ต่างๆ

ที่ตัวเรามีต่อ .. บุคคลผู้นั้น  และ .. บุคคลผู้นั้นมีต่อตัวเรา 

ว่าเป็นความสัมพันธ์ ในแบบไหน ?  สำคัญมากน้อยเพียงใด ?

>  หากว่า .. บุคคลที่เรามีความคิดถึง  มีความสัพันธ์กับตัวเราอย่างแนบแน่ 

ตัวเราก็ย่อมที่จะมีความสนใจใคร่ที่จะได้มีความคิดระลึกนึกถึงเค้าผู้นั้น

อยู่ตลอดเวลา มากมายและบ่อยๆ.

>  ส่วนใคร ? .. จะคิดถึงเรานั้น ตัวเราย่อมไม่สามารถรู้ได้ 

หรือ .. อย่าได้นํามาใส่ใจมากเกินควร.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...